Toelichting MIRT

Wat is MIRT?

Het onderzoek Noordwestkant Amsterdam (NowA) wordt uitgevoerd binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, kortweg MIRT. Het MIRT richt zich op financiële investeringen voor ruimtelijke projecten en programma’s voor elke regio in Nederland, voor water, spoor en weg. Het Rijk investeert in projecten die bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de gebieden met de grootste economische verdiencapaciteit en projecten die nodig zijn om Nederland te beschermen tegen hoogwater en een tekort aan zoetwater. Door infrastructuur, bescherming tegen overstromingen, waterbeheer en duurzame ruimtelijke economische ontwikkeling in onderlinge samenhang te bekijken, wordt gelijktijdig aan een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland gewerkt.

MIRT Onderzoek

NowA is een MIRT onderzoek. Bij een MIRT onderzoek staat het verkennen van de opgave (problemen en kansen) in een gebied centraal: wat is de opgave, hoe groot is het probleem (of de ambitie), wie heeft er last van of baat bij? Oplossingsrichtingen worden verkend. Het is in tegenstelling tot een MIRT verkenning geen eerste stap naar een beslissing over een eventuele rijksinvestering.

In de MIRT onderzoeken wordt op een nieuwe manier naar bestaande en toekomstige vraagstukken gekeken, waarbij gestreefd wordt naar de juiste combinaties van mobiliteit, economie, ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling, duurzaamheid en technologie. In de onderzoek wordt actief gezocht  naar de stem van alle betrokken partijen: omwonenden, gebruikers, andere overheden en het bedrijfsleven. Dat is de beste manier om samen in te spelen op een veranderende wereld. Deze nieuwe benadering werkt volgens de principes van de Meer Bereiken aanpak. Op de Meer Bereiken pagina kunt u hier meer informatie over vinden.

Benieuwd naar welke MIRT projecten er nog meer zijn?

> ga verder naar het MIRT overzicht 2016 

Cookie-instellingen