NowA: een Meer Bereiken onderzoek

Willen we Nederland in de toekomst goed bereikbaar, leefbaar en veilig houden, dan is een andere manier van kijken, denken en doen nodig. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is gestart met een andere, brede aanpak van mobiliteits- en bereikbaarheidsproblemen. Deze aanpak aanpak noemen we Meer Bereiken. De aanpak is onderdeel van de vernieuwing van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) die rijk en regio hebben ingezet.

Er zijn acht 'brede' MIRT-onderzoeken gestart, waarbij deze aanpak in praktijk wordt gebracht. NowA is er daar één van. In de nieuwe aanpak gaan we nadrukkelijk uit van samenwerking. In Den Haag bedachte oplossingen en maatregelen volstaan niet meer. We werken daarom gezamenlijk met mede-overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen om de beste oplossingen te vinden voor verbetering van de bereikbaarheid en de afstemming met ruimte, economie en andere beleidsvelden. Daarbij  hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • de gebruiker van de mobiliteitsmarkt staat centraal. Dit houdt ook in dat bereikbaarheid niet alleen wordt benaderd vanuit een verkeerskundige invalshoek (reistijdverhoudingen, voertuigverliesuren enz.), maar ook vanuit een ruimtelijke invalshoek (bereikbaarheid van deur tot deur en van voorzieningen) en vanuit beleving en gedrag;
  • er vindt een brede probleemanalyse plaats, waarbij de aandacht uitgaat naar de wisselwerking tussen de bereikbaarheidsopgaven en andere ruimtelijke opgaven in het gebied, zoals woningbouw, bedrijvigheid, natuur, recreatie en leefbaarheid;
  • er wordt met een breed netwerk van partijen samengewerkt (andere overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties). Dit gebeurt omdat het project vele partijen raakt, er naar nieuwe oplossingen wordt gestreefd, bevoegdheden en benodigde kennis bij verschillende partijen liggen en omdat voor brede oplossingen ook een breed draagvlak nodig is;
  • er breed gezocht wordt naar oplossingsrichtingen. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar intelligente oplossingen op het gebied van gedragsverandering, vraagbeïnvloeding, ruimtelijke inrichting en slimme inzet van technologie, en pas als laatste optie naar aanpassing van infrastructuur. Kosteneffectiviteit van oplossingen speelt eveneens een rol.
 

Meer weten over Meer Bereiken?

> Ga verder naar de Meer Bereiken brochure

 

 

Cookie-instellingen