Toelichting NowA

Aanleiding

De A9-knooppunten Kooimeerplein, Velsen en Badhoevedorp zijn bekende knelpunten uit de dagelijkse filemeldingen. Op het noordelijk deel van de A9 (Alkmaar – IJmond) zijn de files sinds de oplevering van de spitsstroken in 2011 afgenomen. Voor het zuidelijk deel van de A9 staan er grote projecten op stapel zoals de omlegging van de A9 om Badhoevedorp; hierdoor verbetert de doorstroming fors. Desondanks blijkt uit het in 2013 afgeronde MIRT Onderzoek Noordkant Amsterdam dat de A9 in de toekomst opnieuw te maken krijgt met belangrijke bereikbaarheidsproblemen.

Aanleiding voor het MIRT Onderzoek Noordwestkant Amsterdam (NowA) is het besluit in oktober 2013 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam dat ‘het rijk in 2014 een MIRT Onderzoek start voor de A9 Kooimeer – Raasdorp op basis van de nieuwe aanpak bereikbaarheidsopgaven’. In het voorjaar 2014 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu hier gevolg aan gegeven door het starten van het MIRT Onderzoek Noordwestkant Amsterdam volgens het gedachtengoed van Vernieuwing Meerjarenprogramma Infrastructuur/Meer Bereiken. Dit gedachtengoed is vormgegeven om in de toekomst Nederland goed bereikbaar, leefbaar en veilig te houden.

Brede aanpak

Het gedachtengoed dat ook in NowA wordt toegepast,  berust op de volgende 3 pijlers:

  • Met een brede blik naar bereikbaarheidsopgaven kijken waarbij aandacht uitgaat naar wisselwerking met ruimtelijke opgaven zoals woningbouw, bedrijfsontwikkeling, recreatie etc.
  • Maatwerk bieden door slimme oplossingen en de gebruiker centraal te stellen
  • Vanuit gelijkwaardigheid met een breed netwerk aan partijen (overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen) samenwerken

Fasering

Het MIRT onderzoek NowA kent de volgende fasering:

Een toelichting op de fasering vindt u op de pagina 'Onderzoeksfasen'

Cookie-instellingen